PRF

PRF – Platelet rich fibrin (na krvné doštičky bohatý fibrín) je komplex fibrínovej hmoty, schopný urýchliť hojenie tvrdých a mäkkých tkanív nie len po chirurgických zákrokoch v dutine ústnej ale aj po ošetrení kanálikov zuba.

Dôvodom je vysoký obsah ochranných, rastových a hojacich faktorov obsiahnutých v krvných doštičkách (trombocytoch).

Využitie:

  1. Alveolar ridge preservation- ochrana extrakčného lôžka – bezprostredne po extrakcii zuba dochádza ku kolapsu mäkkých a tvrdých tkanív, ktorý je najvýraznejší v prvých 3 týždňoch. Strata tvrdých a mäkkých tkanív je komplikáciou pri plánovanej liečbe dentálnymi implantátmi, prípadne aj korunkami a mostíkmi, ale súčasne sa zhoršuje aj budúci estetický výsledok. Vďaka použitiu PRF sme na našej zubnej klinike schopní výrazne redukovať tieto straty.
  2. Augmentačné techniky pred zavedením zubných implantátov – či už sa jedná o sinus lift techniky alebo dostavbu zubného lôžka, aj pri týchto procedúrach vieme využiť potenciál PRF.
  3. Regenerácia parodontu – pri parodontologických zákrokoch má PRF nezastupiteľnú funkciu v rámci regenerácie podporných štruktúr zuba.

Ako získame PRF?

Odber venóznej krvi z predlaktia je minimálne invazívny a rýchly spôsob, kedy do 10 ml skúmavky bez obsahu akýchkoľvek iných látok odoberieme potrebné množstvo krvi pacienta. Takto získaná krv v skúmavke sa vloží do centrifúgy a v priebehu 14 minút máme pripravené PRF či už v tekutej alebo tuhej forme.

V prípade, že je indikované použitie PRF pri chirurgickom zákroku, pacient je poučený o dietetických obmedzeniach, ktoré musí dodržiavať aspoň 1 deň pred plánovaným zákrokom, aby sme zaistili čo najlepšiu kvalitu materiálu, ktorý vyrábame z vlastnej krvi pacienta.