Informácia na webovej stránke o ochrane osobných údajov v zmysle Zákona 18/2018

Váš súhlas

Používaním týchto stránok súhlasíte s podmienkami tohto Prehlásenia o ochrane osobných údajov. Vždy, keď poskytujete informácie prostredníctvom týchto stránok , súhlasíte so zhromažďovaním a používaním predmetnej informácie v súlade s týmto Prehlásením o ochrane osobných údajov, v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. z 29.11.2017 o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov . Aktuálne znenie zákona je k dispozícii napríklad na www.slov-lex.sk.

Aktívne poskytované informácie

Naši pacienti nás môžu kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom firemného e-mailu ylux@ylux.sk, alebo telefonicky. Iné osobné údaje od pacientov na našej stránke nepožadujeme a nezhromažďujeme.

Ako sa tieto informácie u nás spracujú?

Preto, aby sme mohli odpovedať na vaše otázky,, potrebujeme od vás Meno, telefonický alebo emailový kontakt.
Tieto údaje sú súčasťou korešpondencie a jediné miesto, kde sa krátkodobo archivujú, sú firemné emaily (uchovávame ich niekoľko týždňov preto, aby sme mohli v prípade potreby dohľadať, o čo ste sa zaujímali). Odtiaľ ich môžeme kedykoľvek, na vašu žiadosť okamžite vymazať. Stačí napísať na email: ylux@ylux.sk
Vaše emaily a telefonické kontakty používame iba na korešpondenciu a kontakt s Vami. Nijako ich špeciálne nearchivujeme a nepoužívame pre zasielanie obchodných ponúk.

Údaje našich pacientov pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti, teda pri ošetrení, spracovávame v lekárskom software ADAM (CompuGroup Medical). S dodávateľskou firmou máme uzatvorenú Zmluvu na Spracovanie v súlade o Zákonom 18/2018 o ochrane osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ v informačnom systéme ADAM (CompuGroupMedical )- lekársky software, spracúva osobné údaje dotknutej osoby – pacienta za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Osobné údaje sú spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby na právnom základe v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z.z. v spojitosti so:

  • zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákonom č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby nasledovným príjemcom:

  • zdravotná poisťovňa dotknutej osoby
  • iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci zdravotnú starostlivosť dotknutej osobe
  • Národné centrum zdravotníckych informácií, osoby vymenované v § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z.z.

V zmysle § 22 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z.z. prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby 20 rokov po smrti dotknutej osoby/20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti dotknutej osobe.

Dotknutá osoba v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme pacientov

  • nemá právo na vymazanie osobných údajov
  • nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov
  • nemá právo na prenosnosť osobných údajov

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti je zákonnou požiadavkou. Následkom neposkytnutia osobných údajov môže byť odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

Pasívne poskytované informácie

Pri pohybe na webovej prezentácii môžu byť niektoré informácie pasívne zhromažďované (t.j. získané bez toho, aby ste ich vy sami aktívne poskytli) za použitia rôznych technológií (ako napríklad cookies, javascriptové meracie systémy, najmä Google Analytics a štandardné logovanie Vašich HTTP požiadaviek na strane servera). Váš internetový prehliadač (browser) automaticky odovzdáva týmto stránkam niektoré z uvedených anonymných informácií, napr. URL webového portálu alebo vyhľadávača, ktorý ste práve opustili, (tzv. Referrer URL), vašu IP adresu, verziu browseru a operačného systému, ktorý váš počítač momentálne používa. Tieto stránky pre svoju prevádzku vyžadujú ukladanie cookies vo vašom prehliadači. Môžete ho nastaviť tak, aby vás informoval v okamžiku, kedy je cookie zaslaná, alebo cookies úplne odmietnuť či zakázať, avšak určité časti týchto webových stránok nemusia bez cookies správne fungovať.